Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Webbutiken vid namn Travelgame Dreams som verkar på adressen www.crosstravel.fi ägs av Juliet Tango Products Ab, FO-nummer 3138571-6 , Takläggarvägen 11, FI-08680 Lojo. Travelgame Dreams behandlar av kunden angivna personuppgifter som uppfyller användarvillkoren och som används för att bekräfta elektroniska order och behandlingen av leveranser samt för nödvändig kommunikation under den tidsperiod som förutsätts enligt lagen.

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Den personuppgiftsansvarige är Juliet Tango Products Ab, FO-nummer 3138571-6 . Den personuppgiftsansvarige instans som ansvarar för personuppgifterna iakttar den Europeiska unionens gällande allmänna dataskyddsförordning, härefter benämnd "dataskyddsförordning".

1.2 Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter är: Juliet Tango Products Ab, Takläggarvägen 11, FI-08680 Lojo, mike@crosstravel.fi.

1.3 I personuppgifterna ingår alla uppgifter som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Personuppgifternas källa

2.1 Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter som man erhållit med kundens samtycke och som har insamlats för att samla in och utföra elektroniska order i webbutiken.

2.2 Den personuppgiftsansvarige behandlar endast sådana kontaktuppgifter om kunden vilka är nödvändiga för att leverera ordern.

2.3 Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna endast för leveranssyften och endast under den tidsperiod som är nödvändig för att hantera möjliga returförsändelser. I enlighet med leveransvillkoren anges att leveranstiden är, beroende på destinationslandet, 2-8 arbetsdagar efter betalning, ångerrätt för ordern. Inlämningstiden för meddelande om utövande av ångerrätten (avbeställning) är två (2) månader från mottagandet av ordern och returperioden är 14 dygn från meddelandet om avbeställning. Den personuppgiftsansvarige iakttar den gällande konsumentskyddslagstiftningen. Personuppgifter publiceras inte och överförs inte till andra länder. Den personuppgiftsansvarige kan inte försäkra sig om och ansvarar inte för skyddet av personuppgifter hos de underleverantörer som nämns vid punkt 5.

3. Ändamålet för behandling av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:

3.1 Den elektroniska ordern som skapats av kunden (namn, adress, e-postadress);

3.2 Den personuppgiftsansvarige iakttar de lagar och bestämmelser som gäller avtalsförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och kunden;

3.3 Uppgifterna vid punkt 3.1 är nödvändiga för att uppfylla köpeavtalet. Avtalet kan inte träffas utan namn- och adressuppgifter.

4. Varaktighet av personuppgifternas lagring

4.1 Den personuppgiftsansvarige sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som uppkommer av avtalsförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och kunden (enligt punkt 2.3).

4.2 Den personuppgiftsansvarige raderar alla personuppgifter efter den tidsfrist som anges i punkt 2.3.

5. Personuppgiftsmottagare och ‑biträde

De tredje parter som behandlar kundens personuppgifter är den personuppgiftsansvariges underleverantörer. Dessa underleverantörer producerar tjänster som är nödvändiga för att uppfylla avtalet mellan den personuppgiftsansvarige och kunden om inhämtande och behandling av elektroniska order.

Den personuppgiftsansvariges underleverantörer är:

  1. Webnode AG (webbutikssystem);
  2. avsändnings- och mottagarländernas post- och transportföretag;
  3. Google Analytics (webbplatsens analys).
  4. Facebook Pixel (marknadsföringscookies)

6. Kundens rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har kunden rätt till:

1 att få tillgång till sina personuppgifter;

2 rättelse av sina personuppgifter;

3 radering av sina personuppgifter;

4 att göra invändningar mot behandling av personuppgifter;

5 dataportabilitet;

6 att återkalla sitt samtycke för behandling av personuppgifter; Återkallelse av samtycke inlämnas per e-post till adressen mike@crosstravel.fi;

7 att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om kunden misstänker ett brott mot dataskyddsförordningen.

7. Personuppgifternas säkerhet

7.1 Den personuppgiftsansvarige har åtagit sig att vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna.

7.2 Den personuppgiftsansvarige har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkra uppgifternas lagringsutrymme, i synnerhet genom att säkerställa lösenordstillgång till datorerna, användning av antivirusprogram och underhåll av datorerna regelbundet.

8. Avslutande bestämmelser

8.1 Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen www.crosstravel.fi försäkrar kunden att hen är medveten om villkoren gällande skyddet av personuppgifter och accepterar dem fullständigt.

8.2 Kunden bekräftar att hen accepterar sekretesspolicyn genom att kryssa i bekräftelserutan i orderformuläret.

8.3 Den personuppgiftsansvarige kan ensidigt uppdatera sekretesspolicyn när som helst. För order gäller den sekretesspolicy som var giltig när ordern lämnades. Den nya, uppdaterade versionen publiceras och tillkännages på den webbplats som nämns vid punkt 8.1.

Denna sekretesspolicy är giltig fr.o.m. 29.9.2020.